Sesja Rady Gminy w dniu 12 listopada 2019r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz.506 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 12 listopada 2019r. (tj. wtorek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad

1.      Otwarcie sesji

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Ustalenie porządku obrad.

4.      Powołanie Komisji wnioskowej.

5.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.

7.      Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.

8.      Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy

9.      Analiza oświadczeń majątkowych za 2018 r.

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/21019, w tym o wynikach egzaminów przeprowadzonych w szkołach Gminy Domaradz

11. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad kwotę wydatków określoną  w budżecie gminy na 2019r. ( XII.83.2019)

b) zarządzenia poboru opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia inkasentów  ( XII.84.2019)

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( XII.85.2019)

d) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok ( XII.86.2019)

e) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz  ( XII.87.2019)

f) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( XII.88.2019)

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych ( XII.89.2019)

h) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.  ( XII. 90.2019)

i) zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu ( XII. 91.2019)

j) wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych. (XII. 92.2019)

k) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Baryczy, Gimnazjum  w Domaradzu, Gimnazjum w Golcowej (XII. 93.2019)

l) wyboru metod ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(XII. 94.2019)

12.      Interpelacje i zapytania radnych.

13.      Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

14.      Wolne wnioski i informacje.

15..      Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.

16.      Zamknięcie sesji.

 

 

Przeowdoniczący Rady Gminy

Stefan Wolanin

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-05
Data publikacji:2019-11-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Mendyka
Liczba odwiedzin:471