GMINA DOMARADZ

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Gminy Domaradz

GminaDomaradz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Gminy Domaradz.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście główne do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).

2. W Urzędzie nie ma wind.

3. Wejścia do toalet i same toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

4. W budynku Urzędu występują dostosowania: podjazd przed wejściem do budynku, wideodomofon przed wejściem do budynku, pętle indukcyjne, plany tyflograficzne na każdej kondygnacji.

5. Przed budynkiem wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

6. Urząd dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.

7. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-25
Data publikacji:2020-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10502