Jesteś tutaj: Start / Gospodarka komunalna / Odpady

Odpady

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

3 stycznia 2023
Tomasz Śmigiel

odpadyUrząd Gminy Domaradz zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XLV.280.2022 Rady Gminy Domaradz z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako metodę ustalenia opłaty na terenie gminy Domaradz, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie odpowiednio:

- 23,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny - z kompostownikiem,

- 30,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny - bez kompostownika,

- 60,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, ponieważ właściciele nieruchomości otrzymają, zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Harmonogram odbioru odpadów

12 stycznia 2022
Tomasz Śmigiel
Przejdź do - Harmonogram odbioru odpadów

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na rok 2023

Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru odpadów

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

30 grudnia 2022
Tomasz Śmigiel

W październiku 2022 r. odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, leków, olejów, farb.

 Zebrano:
- odpady wielkogabarytowe- 97,06 Mg
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 1,685 Mg
- odpady budowlane i remontowe - 3,64 Mg

-  zużyte opony - 11,22 Mg

- opakowania zawierające pozostałości substacji niebezpiecznych - 0,796 Mg

Postępowanie z odpadami - styropian

19 lipca 2022
Tomasz Bober

Styropian

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

12 września 2022
Tomasz Śmigiel

W kwietniu 2022 r. odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, leków, olejów, farb.

 Zebrano:
- odpady wielkogabarytowe- 64,80 Mg
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 1,432 Mg
- odpady budowlane i remontowe - 5,70 Mg

-  zużyte opony - 11,20 Mg

- opakowania zawierające pozostałości substacji niebezpiecznych - 0,271 Mg

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne w 2021 r.

20 maja 2022
Tomasz Śmigiel

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- Remondis KROeko Sp. z o .o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

- P.H.P.U. Zagroda Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A 26-008 Górno

- Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o. ul. 3 Maja 35, 36-030 Błażowa

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zebrane z terenu Gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane do:

 

 • Instalacja do składowania odpadów powstałych w procesie mechanicznego-przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych "Składowisko Krosno" ul. Białobrzeska 106 i 108, 38-400 Krosno
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul. Białobrzeska 106 i 108, 38-400 Krosno
 • Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 39-207 Paszczyna 62B
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów 39-103 Kozodrza

Informacja o osiągniętych w 2021 r. przez Gminę Domaradz poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z nieruchomości zamieszkałych:

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 26,08 % (wymagany 20%)
- Poziom recyklingu  przygotowania do ponownego użycie i odzysku innymi metodami  odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 68,30 %
- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0,01 % 

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest Remondis KROeko Sp. z o. o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno.

Odbiór następuje  podczas mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Informacja o osiągniętych w 2021 r. przez firmy odbierające odpady komunalne poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z nieruchomości niezamieszkałych:

Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o. ul 3 Maja 35, 36-030 Błażowa

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 54,93 %

P.H.P.U. Zagroda Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21,82 %

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A 26-008 Górno

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 18,84 %

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

P.H.P.U. Zagroda Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

19 listopada 2021
Tomasz Śmigiel

W miesiącu październiku 2021 r. odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, leków, olejów, farb.

 Zebrano:
- odpady wielkogabarytowe- 79,92 Mg
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 1,815 Mg
- odpady budowlane i remontowe - 2,72 Mg

-  zużyte opony - 9,26 Mg

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

22 czerwca 2021
Tomasz Śmigiel

W miesiącu kwietniu 2021 r. odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, leków, olejów, farb.

 Zebrano:
- odpady wielkogabarytowe- 98,94 Mg
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 4,16 Mg
- odpady budowlane i remontowe - 5,04 Mg

-  zużyte opony - 14,60 Mg

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Domaradz.

4 maja 2021
Tomasz Śmigiel

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- Remondis KROeko Sp. z o .o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

- P.H.P.U. Zagroda Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A 26-008 Górno

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zebrane z terenu Gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane do:

 • Instalacja Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej, 37-300 Giedlarowa
 • Instalacja do składowania odpadów powstałych w procesie mechanicznego-przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych "Składowisko Krosno" ul. Białobrzeska 106 i 108, 38-400 Krosno
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul. Białobrzeska 106 i 108, 38-400 Krosno
 • Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.
 • Instalacja Termicznego Przetwarzania z odzyskiem energii w Rzeszowie

Informacja o osiągniętych w 2020 r. przez Gminę Domaradz poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z nieruchomości zamieszkałych:

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 37,66 % (wymagany 50%)
- Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 65,33 % (wymagany 70%)
- Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,0 % 

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest Remondis KROeko Sp. z o. o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno.

Odbiór następuje  podczas mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Informacja o osiągniętych w 2020 r. przez firmy odbierające odpady komunalne poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z nieruchomości niezamieszkałych:

Remondis KROeko Sp. z o .o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 4,73 %
- Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,0 % 

P.H.P.U. Zagroda Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 74,1 %
- Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,0 % 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A 26-008 Górno

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 78,02 %
- Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,0 % 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

P.H.P.U. Zagroda Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-15
Data publikacji:2017-02-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:18773