Sesja Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2015

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r poz. 594 ze zm. ) oraz § 21 ust.3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 16 stycznia 2015 r. tj. (piątek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji
8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy.
9. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2015 r.
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem ,
2) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy i opinii Komisji Budżetu oraz wniosków Radnych;
3/ odczytanie opinii RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej ,
4/ odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiska Wójta do Opinii Komisji Rady Gminy.
5/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
6/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie :
1/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
15. Zamknięcie sesji.

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-01-07
Data publikacji:2015-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielnar
Liczba odwiedzin:1261