Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Brzozowskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

pomoc prawna

Na mocy przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) na terenie Powiatu Brzozowskiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - z ich upoważnienia - aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich.

GDZIE?
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w:
1) Brzozowie – w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 3-go Maja 51, II piętro, pokój nr 26 obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów codziennie, w godzinach:
8.00 – 12.00 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
12.00 – 16.00 – w środę

2) Jasienicy Rosielnej – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych w godzinach: 8.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku

3) Nozdrzcu – w budynku Domu Strażaka obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów w godzinach: 8.30 – 12.30 od poniedziałku do piątku

 

DLA KOGO?
Od 1.01.2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

CO OBEJMUJE?
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny,
a także działający z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski może zażądać od osoby uprawnionej do uzyskania pomocy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną do uzyskania pomocy o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzozowskiego.

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-26
Data publikacji:2019-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3938