Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaradz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, celem poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 sierpnia 2017

wykaz nieruchomościWójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Domaradz,  przeznaczonej do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym, celem poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

L.p.

Oznaczenie

Nieruchomości

Nr księgi wieczyste

Pow. działki

Opis nieruchomości i forma sprzedaży

Położenie

W PPZ Gminy

Cena nieruchomości

1.

2033 decyzja  NiV.7532.1.107.2017

 

0,04 ha

 

Działka ma bardzo nieregularny kształt, wydłużony  i wąski.   Porośnięta jest trawami i chwastami .Położona jest w sąsiedztwie  łąk. Nie posiada dostępu do drogi publicznej jak też nie posiada  uzbrojenia  technicznego.  Kształt i powierzchnia  działki  wykluczają  możliwość zagospodarowania  jej jako odrębnej nieruchomości.

Bezprzetargowa sprzedaż  prawa własności działki Gminy Domaradz położonej w miejscowości  Golcowa  z przeznaczeniem  na poprawę  warunków  zagospodarowania działek  przyległych  2031 i 2032 stanowiących własność  Mariusza Łęgowika. 

Działka  2033  położona w miejscowości Golcowa nie jest  objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaradz .W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Domaradz zatwierdzonym Uchwałą XIV/101/2000 Rady Gminy Domaradz  z dnia 8 marca 2000 r.  działka 2033  jest położona  w terenie  przeznaczonym pod uprawy rolne.

 

5 000 zł

 

Sprzedaż korzystać będzie ze zwolnienia  z opodatkowania  na podst. art. 43  ust.1 pkt.9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r/  o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221)

 

 

 

 

 

 

 

 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30.08.2017 do  dnia 20.09.2017 r.
Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia  9 październik 2017 rok .
Szczegółowe warunki bezprzetargowej sprzedaży  ww. nieruchomości zostaną określone w protokole uzgodnień spisanym z nabywcą , który będzie podstawą do zawarcia  notarialnej umowy sprzedaży.
Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 24 lub telefonicznie  pod nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 . 

Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-30
Data publikacji:2017-08-30
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1996