Wykaz nieruchomości do sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2019

Wójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zmianami  ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Domaradz , przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Obręb : Domaradz

l.p.

Oznaczeni

Nieruchomości

Nr księgi wieczyste

Pow. działki

Opis nieruchomości i forma sprzedaży

Położenie

W PPZ Gminy

Cena wywoławcza nieruchomości   

1.

  9170/9

KS1B/00035039/0

 

0,0154 ha

 

 

Działka  9170/9  zlokalizowana jest w centralnej  części wsi Domaradz gminy Domaradz, powiat brzozowski. Teren działki jest płaski , częściowo ogrodzony  elementami metalowymi, częściowo utwardzony płytkami  betonowymi i betonem  na obszarze dojścia do budynku, w pozostałej części pokryty trawą. Kształt działki regularny. Działka posiada dostęp do pasa drogowego drogi krajowej  nr 19 z urządzonym  dojściem do budynku oraz dostęp do drogi bocznej asfaltowej , z możliwością wjazdu na działkę. W centralno-zachodniej części działki, przy wejściu do budynku  , usytuowany jest słup telekomunikacyjny  z linią napowietrzną , dodatkowo teren działki  przecinają sieci : telekomunikacyjne, wodociągowa i kanalizacji.  Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane, oraz drogi. W bliskim sąsiedztwie  zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty handlowo – usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej.

Zabudowę  działki stanowi  drewniany budynek  handlowy , parterowy częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa wynosi 14,70 m2 . W operacie szacunkowym wyceny nieruchomości  na podstawie  zużycia poszczególnych elementów  obiektu , stan techniczny  budynku określono jako zadawalający  co nie stanowi  ekspertyzy technicznej. .Nabywca nieruchomości  zwróci się do podmiotu który poniósł nakłady  w celu rozliczenia poniesionych nakładów.

Kwota nakładów nie jest wliczona do ceny wywoławczej działki.

Zgodnie ze Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz  uchwalonym Uchwałą  Rady Gminy Nr XIV/101/2000 z dnia 08 marca 2000 r.  działka ewid. Nr 9170/9  położona w miejscowości Domaradz, gm. Domaradz zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym  na rysunku Studium symbolem A, UŁ,  –  administracja wszelkich podmiotów gospodarczych ,usługi oświaty, zdrowia, kultury, łączności, s portu i turystyki. Na działkę  brak jest planu Przestrzennego Zagospodarowania .

 6 603,00 zł  / sześć tysięcy sześćset trzy /.

 

Sprzedaż korzystać będzie ze zwolnienia  z opodatkowania  na podst. art. 43  ust.1 pkt.9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r/  o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221)

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p.

Oznaczeni

Nieruchomości

Nr księgi wieczyste

Pow. działki

Opis nieruchomości i forma sprzedaży

Położenie

W PPZ Gminy

Cena wywoławcza nieruchomości  

1.

  1113/14

KS1B/00035039/0

 

0,0971 ha

 

 

Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną , położona w pośredniej części Domaradza gm,. Domaradz powiat brzozowski.

Teren działki jest lekko pochyły z niewielką skarpą w części południowo – wschodniej , w całości pokryty trawą. Kształt działki  regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do działki odbywa się drogą boczną asfaltową, łączącą się z droga publiczną. Centralną część działki przecina napowietrzna linia elektryczną w kierunku   z północy na południe utrudniając znacznie zabudowę działki .  Przy południowo –zachodniej granicy działki usytuowana jest studnia , południową część działki przecinają sieci: gazowa, wodociągowa. Dodatkowo północną część  działki przecina sieć kanalizacji  sanitarnej. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe oraz droga dojazdowa.

Zgodnie ze Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz  uchwalonym Uchwałą  Rady Gminy Nr XIV/101/2000 z dnia 08 marca 2000 r.  działka ewid. Nr 1113/4  położona w miejscowości Domaradz, gm. Domaradz zlokalizowana   jest  w obszarze oznaczonym na  rysunku Studium  symbolem  MNj – tereny zabudowy  mieszkaniowej i zabudowy  zorganizowanej.  Na działkę brak jest planu Przestrzennego Zagospodarowania.

 7 300 zł  / siedem tysięcy trzysta złotych/.

 

Sprzedaż korzystać będzie ze zwolnienia  z opodatkowania  na podst. art. 43  ust.1 pkt.9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r/  o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-05
Data publikacji:2019-12-05
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3760