Górne stawki za odpady komunalne i zbiorniki bezodpływowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 kwietnia 2021

Uchwała nr XXV. 152.2021

 Rady Gminy Domaradz

Z dnia 19 marca2021r.

 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Domaradz oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Domaradz

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.) Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:

 • 1

Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Domaradz za usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w następującej wysokości:

 1. za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 250,00 złotych brutto za 1 m3 odpadów komunalnych;
 2. za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 500,00 złotych brutto za 1 m3 odpadów komunalnych;
 • 2

Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości na podstawie zawartej umowy z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie w powyższym zakresie,
w wysokości:

 1. Dla pojazdów samochodowych specjalistycznych:

32,00  złote  brutto za 1 m3  nieczystości ciekłych

4,00 złote brutto za 1 kilometr dojazdu

 1. Dla ciągników z przyczepą asenizacyjną:

7,50 złotych brutto za 1 m3  nieczystości ciekłych

95,00 złotych  brutto za 1 godzinę pracy sprzętu

 

 

 

 • 3

Traci moc uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz

 • 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Wolanin

Autor: Tomasz Śmigiel

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-23
Data publikacji:2021-04-23
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Śmigiel
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2599