Dowóz dzieci niepełnosprawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lipca 2021

Dowóz dzieci niepełnosprawnychInformacja dla rodziców / opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Domaradz, którzy są zainteresowani dowozem swoich dzieci do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Gmina Domaradz zapewnia wszystkim dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Domaradz bezpłatny transport oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki lub zwrot kosztów dojazdu do wyżej wymienionych placówek w przypadku zawarcia umów na dowóz indywidualny z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci niepełnosprawnych. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów dowozu jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).

 

Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego oblicza się na podstawie wzoru określonego w art. 39a ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.):

koszt = (a − b) c (d/100)

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów dowozu  mogą korzystać:

 1. niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);
 2. niepełnosprawne dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 ustawy w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);
 3. niepełnosprawne dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
 4. niepełnosprawne dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku  z art. 127 ustawy);
 5. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

           a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

           b )25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z  art. 36 ust. 17 ustawy).

 

Dokumenty w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego należy składać w Urzędzie Gminy w Domaradzu. Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani zorganizowaniem dowozu przez Gminę Domaradz lub zwrotem kosztów dojazdu własnym samochodem są proszeni o złożenie dokumentów w terminie do dnia 17 sierpnia 2021 r.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka w roku szkolnym 2021/2022 (formularz dostępny w Urzędzie Gminy w Domaradzu w pokoju Nr 21 oraz na stronie internetowej domaradz.pl).
 2. Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego  do szkoły/przedszkola/ośrodka w roku szkolnym 2021/2022 (formularz dostępny w Urzędzie Gminy w Domaradzu w pokoju Nr 21 oraz na stronie internetowej domaradz.pl).
 3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
 4. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 5. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły(ośrodka)

W sprawach dowozu można kontaktować się pod nr 13 4347041 w. 51.

 

Domaradz, dnia 28 lipca 2021 r.      

Autor: Wioleta Józefczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-28
Data publikacji:2021-07-28
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Józefczyk
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:483