Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/13

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2012

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/13O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń/słuchacz zamieszkały na terenie Gminy Domaradz, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje :

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno -wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązeku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkole nie może być większa niż 351 zł netto. Z dniem 1 października 2012r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryterium dochodowe ulega zwiększeniu do kwoty 456 zł dla osoby w rodzinie. Zwiększeniu ulega również kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - z wysokości 207 zł do 250 zł.

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Szkół w Domaradzu ( pokój nr 21 ) w terminie od 3 do 14 września 2012 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie (013) 43 47 041 wew. 43.

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2012-08-31
Data publikacji:2012-08-31
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielnar
Liczba odwiedzin:1163