Decyzja środowiskowa S-19

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2011

Decyzja środowiskowa S-19Od 22 grudnia w Urzędzie Gminy w Domaradzu w pokoju nr 19 znajdują się do wglądu zainteresowanych dokumenty związane z wydaniem decyzji środowiskowej na budowę drogi S-19. Poniżej zamieszczamy stosowne ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.4200.18.2011.AH-33

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28 października 2011 r., Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. Kielanówka – Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WB1 -alternatywa”;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ INNYCH ZAINTERESOWANYCH

W dniu 14 grudnia 2011 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przesłał do urzędów gmin, w granicach których będzie realizowane przedsięwzięcie określone w ww. wniosku, dokumenty do niego dołączone, celem ułatwienia dostępu stronom przedmiotowego postępowania oraz wszystkim zainteresowanym do map ewidencyjnych, z naniesionym przebiegiem granic terenu, na którym przewiduje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz terenu, na który będzie ono oddziaływało oraz do treści raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Dokumenty te od dnia 22 grudnia 2011 r., będą znajdowały się w siedzibach następujących urzędów gmin:

1. Urząd Miejski w Boguchwale, 8. Urząd Gminy Haczów,

2. Urząd Gminy Lubenia, 9. Urząd Gminy Korczyna,

3. Urząd Gminy Czudec, 10. Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym,

4. Urząd Miejski w Strzyżowie, 11. Urząd Gminy Miejsce Piastowe,

5. Urząd Gminy Niebylec, 12. Urząd Gminy Rymanów,

6. Urząd Gminy Domaradz, 13. Urząd Gminy w Iwoniczu Zdroju,

7. Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 14. Urząd Gminy Dukla.

Z całością przedłożonej dokumentacji, można się także zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Magdalena Grabowska

II Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2011-12-21
Data publikacji:2011-12-21
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielnar
Liczba odwiedzin:6858