Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Domaradz do szkół podstawowych, gimnazjum lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku szkolnym 2017/2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2017

DowożenieNa podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943
ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka. Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub dofinansowanie dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych) należy złożyć w  Urzędzie Gminy w Domaradzu 
pok. nr 21 wniosek (formularz dostępny na stronie Urzędu Gminy) wraz
z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.
Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Domaradz i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie.Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka do szkoły lub przedszkola:

1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego  lub  dofinansowanie  dowozu  przysługuje:

 1. a) rodzicom dziecka
 2. b) prawnym opiekunom

 

 1. Wnioski przyjmuje Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Urzędzie Gminy  w Domaradzu, pokój 21 w okresie od 14 do 25 sierpnia 2017r.

 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni we wniosku wybrać:
 2. a) organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego do najbliższej szkoły (ośrodka) albo
 3. b) zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) środkami komunikacji publicznej, lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) własnym środkiem komunikacji.
 4. Realizacja zadania jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz
  z wymaganymi dokumentami.

 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do szkoły lub przedszkola.


Uprawnieni do dowozu do przedszkola lub szkoły (ośrodka):  

 

 1. Do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie  i wychowanie odbywa się na podstawie art.71b ustawy o systemie oświaty.
 2. Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21roku życia.
 4. Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców przygotowany na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Domaradzu oraz na stronie internetowej Gminy Domaradz

2.Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 1. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 2. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
 3. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły(ośrodka)
  W sprawach dowozu można kontaktować się pod nr 13 4347041 w. 50 lub 51

 

Domaradz, dnia 01 sierpnia 2017r.     

Kierownik
Zespołu Obsługi Szkół
 w Domaradzu

Krystyna Bober

Autor: Krystyna Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-01
Data publikacji:2017-08-01
Osoba sporządzająca dokument:Krystyna Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1756